Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisning af elever med dansk som andetsprog 

Dansk som andetsprog omfatter basisundervisning såvel som supplerende undervisning i dansk som andetsprog. 

Ifølge Folkeskolelovens §32 er børn, der har opholdstilladelse i Danmark i mindst seks måneder – herunder børn, der har status som flygtninge – omfattet af de almindelige regler om ret og pligt til undervisning. 

Ved optagelse i folkeskolen i Syddjurs Kommune indskrives eleven på en distriktsskole i en almenklasse svarende til elevens alder. Hvis en elev kan for lidt dansk til at kunne deltage i klassens almindelige undervisning, skal der gives basisundervisning i dansk som andetsprog. I Syddjurs Kommune gives basisundervisningen på hold eller som enkeltmandsundervisning 

Basisundervisningen ophører, når skolen vurderer, at eleven kan deltage i den almindelige klasseundervisning suppleret med supplerende undervisning i dansk som andetsprog – og senest efter to års forløb. Grænsen på to år gælder ikke for elever, der er ankommet til Danmark efter det 14. år eller for elever, der ikke tidligere har modtager undervisning i at læse og skrive. 

 

Begrebsafklaring – elever med dansk som andetsprog 

Ved elever med dansk som andetsprog forstås elever, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund eventuelt gennem dagtilbud eller skolens undervisning lærer dansk. 

 

Indskrivning 

Eleven indskrives i en stamklasse svarende til vedkommendes alder og modtager basisundervisning på baggrund af en individuel vurdering af behovet for sprogstøtte. I forbindelse med indskrivningen af nyankommne eller flersprogede elever på distriktsskolen afholder skolen en samtale med forældre og elev, hvor elevens skolebaggrund og dansksproglige kompetencer afdækkes. Den individuelle vurdering af elevens sprogstøttebehov foretages af distriktsskolen. 

 

Basisundervisning og supplerende undervisning i dansk som andetsprog 

Formålet med basisundervisningen i dansk som andetsprog er, at elevens videre skoleforløb kan baseres på skolens almindelige undervisning. 

Basisundervisningen i dansk som andetsprog er målrettet elever, som ikke har sproglige forudsætninger til at kunne deltage i den almindelige klasseundervisning med et tilstrækkeligt udbytte 

Basisundervisningens ophører, når skolen vurderer, at eleven kan deltage i den almindelig fagundervisning i stamklassen. Herefter skal eleven tilbydes supplerende undervisning i dansk som andetsprog i det omfang, skolen vurderer, at eleven har behov for det for at understøtte den videre sprogudvikling samt udviklingen af elevens fagsprog. Til vurdering af elevens behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog anvendes Sprogprøverne fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Den supplerende undervisning kan tilrettelægges som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen, på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. 

Det er distriktsskolens ansvar at varetage basisundervisningen samt den supplerende undervisning i dansk som andetsprog inden for lovgivningens rammer. 

Basisundervisningens ophører, når skolen vurderer, at eleven kan deltage i den almindelig fagundervisning i stamklassen. Herefter skal eleven tilbydes supplerende undervisning i dansk som andetsprog i det omfang, skolen vurderer, at eleven har behov for det. Til vurdering af elevens behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog kan Sprogprøver fra Børne- og Undervisningsministeriet anvendes. 

 

Udvidet basisundervisning i dansk som andetsprog 

Sent ankomne elever er elever, der ankommer til Danmark efter deres 14. år. Disse elever skal på lige fod med de øvrige elever blive i stand til at gå til prøve i fagene. De skal derfor både undervises efter Fælles mål for dansk som andetsprog - basisundervisning og udvalgte dele af målene i centrale fag som dansk, matematik, engelsk og evt. fysik/kemi 

Begrænsningen på to års basisundervisning gælder ikke for gruppen af elever, der modtager udvidet basisundervisning. 

Begrænsningen for basisundervisning på to år gælder heller ikke for elever, der optages i folkeskolen uden tidligere at have modtaget undervisning i at læse og skrive. Dette er typisk elever, der kommer efter starten af 3. eller 4. klasse 

 

Sprogscreening og løbende evaluering af elevens dansksproglige udvikling 

Tosprogede elever, der har modtaget et pasningstilbud i dagtilbud i Syddjurs Kommune er sprogvurderet med Sprogvurdering 3-6. Dette resultat indgår i skolens vurdering af elevens sproglige kompetence 

Skolen vurderer ved indskrivningen i 0. kl. eller ved indskrivning senere i skoleforløbet, om der er behov for yderligere afdækning af barnets skriftsproglige, matematiske og/eller dansksproglige kompetencer. Til dette formål anvendes materialet Hele vejen rundt eller sprogprøverne. Begge materialer stilles til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet. Hele vejen rundt afdækker barnets literacy- og numeracy-kompetencer (skriftsproglige og matematik kompetencer) på modersmålet, mens Sprogprøverne afdækker barnets tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer på dansk. Afdækningen skal afklare barnets sprogstøttebehov. 

Hvis skolen vurderer, at et barn skal sprogvurderes, aftales dette med forældrene. Skolerne kan ved behov søge hjælp hos relevante ressourcepersoner på andre skoler eller ved læse- og sprogkonsulenten i Børn og Læring. 

Som en del af den løbende evaluering af tosprogede elever anvendes Sprogprøverne samtidig med, at de frivillige nationale test i dansk som andetsprog ligeledes kan anvendes. Sprogprøverne dækker 0.-9. kl., mens de nationale test er målrettet flersprogede elever i 5. og 7. klasse. Prøverne anvendes til vurdering af omfanget af den supplerende undervisning i dansk som andetsprog samt til en løbende vurdering af elevernes dansksproglige kompetencer. 

 

Øvrig information 

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog 

Faghæfte - Fælles Mål, læseplan og vejledning