Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskolingsprofil

Vores mål er, at bidrage til at skabe livsduelige og afklarede unge, der er klar til at tage hul på den del af livet, der venter efter folkeskolen.
 

Fællesskab, trivsel og læring

Vi tror på at sunde og stærke fællesskaber baner vejen for udvikling og læring og derfor sætter vi altid fællesskabet og den enkeltes trivsel højt i vores daglige relation og omgang med de unge.  At lære kræver vedholdenhed og et udviklende mindset. Det kan være slidsomt at lære nyt og svært, når puberteten sætter ind. I udskolingen på Hornslet Skole arbejder vi kontinuerligt med at skabe motiverende læringsmiljøer og sunde stærke læringsfællesskaber.
 

Forældrerolle

At give slip og at holde fast, at give snor og trække i land igen. At være forældre til en teenager, kan være udfordrende. Vi skal huske på, at det også er udfordrende at være ung, der er mange ting på spil, en ny identitet skal skabes og venner får højere prioritet. Forældrerollen forandres. Vigtigst af alt er det, at I taler med jeres barn, lytter til dem, giver dem modspil og tydeligt tilkendegiver jeres meninger og værdier, så de ved, hvor I står. Det gælder også, når snakken falder på skole og lektier, motivation og udfordringer. På 6. klassetrin er der nye klassesammensætninger og der skal bruges kræfter på at skabe gode vilkår for klassens trivsel og forældresamarbejdet. Selvom eleverne nu er på vej til at blive unge mennesker med egne meninger og ofte veludviklede sociale kompetencer, spiller forældregruppens samarbejde og opbakning stadig en central rolle for klassens miljø og forudsætninger for læring. I sidste halvdel af 5. klasse indkalder vi til forældremøde, hvor vi kan afstemme forventninger og sætte retning på samarbejdet omkring de nye 6. klasser. På 8. og 9. årgang begynder arbejdet omkring valg af uddannelse. Undersøgelser viser, at forældrenes, især mors holdning til uddannelse, spiller en afgørende rolle for de unges valg. Det er derfor vigtigt, at I begynder at tage nogle snakke hjemme om fremtiden og uddannelsesvalg.
 

Fag og prøver

I udskolingen bliver der sat ekstra fokus på faglighed. De unge får flere nye faglige fag og afslutningen på deres tid i grundskolen kommer mere i fokus. Fra 7. klasse supplerer vi de obligatoriske fag med linje- og valgfag, der giver de unge mulighed for at tone deres skole med det, de finder interessant og relevant. Vi vægter trivsel og læringsfællesskaber højt i alle fag, målet er afgangsprøven, men det er vejen dertil, der udvikler de unges faglige færdigheder og kompetencer indenfor et bredt spekter af fag.
 

Linjefag

På Hornslet skole udbyder vi et bredt spekter af linjefag. Hvert linjefag indeholder faglige mål, men fælles for dem er, at de skal bidrage til de unges motivation og kompetencer til at udvikle sig i nye faglige fællesskaber og nye relationer på tværs af klasserne i udskolingen.

I skoleåret 2019-20 udbyder vi følgende linjefag: Brætspil, fodbold, E-sport, In-motion, Billedkunst, Madkundskab, FabLab, Psykologi og træsløjd.
 

Valgfag

Tysk eller fransk

I 5. klasse får eleverne mulighed for at vælge mellem sprogfagene tysk eller fransk. De fleste vælger tysk, men da vi er en stor udskoling, har vi mulighed for også at tilbyde fransk. Fransk er et globalt sprog, som tales i store dele af verden og Tyskland er Danmarks største handelspartner, så der kan argumenteres for begge fag. Men uanset om de unge vælger tysk eller fransk, så kommer sproget ikke over night, det kræver hardcore arbejde at lære et nyt sprog.
 

Alle unge i 7. og 8. klasse skal vælge et af følgende valgfag: Billedkunst, musik, madkundskab eller håndværk og design. Fra skoleåret 2019-20 er valgfagene gjort til prøvefag. Dvs. at de unge  på 7. årgang i dette skoleår, skal afslutte faget efter 8. klasse med en praktisk- mundtlig prøve. Prøven indgår i det samlede karaktergennemsnit og har således betydning for om de unge består deres afgangsprøve.
 

Iværksætter

Syddjurs Kommune har valgt at sætte iværksætter og innovation på dagsordenen i 9. klasse. Selv om det lyder lidt underligt med et obligatorisk valgfag, så er vi på Hornslet Skole rigtig glade for at kunne præstere undervisning i dette fag for alle 9. klasses elever.  De unge arbejder med ”Den kreative platform”, der består af forskellige procesværktøjer til at udvikle deres kreativitet, mens de arbejder med opgaverne. Resultatet er flere nyskabende idéer og udviklingen af fremtidens kreative medarbejdere. Derfor bliver de unge også tilknyttet en lokal virksomhed, hvor der arbejdes med en konkret problemstilling.

 

Obligatoriske fag

6. årgang: Dansk, engelsk, matematik, natur/teknik, historie, kristendom, idræt, musik, Håndværk og design og madkundskab.

7. årgang: Dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, historie, biologi, geografi og idræt

8. årgang: Dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, samfundsfag, historie, biologi, geografi og idræt

9. årgang: Dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, samfundsfag, historie, kristendom, biologi, geografi og idræt

Se beskrivelse af folkeskolens obligatoriske fag og valgfag her

 

Afgangsprøver

Adgangskrav til FP9 prøverne her

Se prøveplanen for maj/juni 2020 her

Prøver i 9. klasse (FP9) 

B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk

Bundne prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

             B

           B

Matematik

 

           B

Engelsk

             B

 

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

             B

 

 

To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik/kemi).

Prøvefag til udtræk

Mundtlig

Skriftlig

Engelsk

 

           U

Tysk/fransk

             U

           U

Historie

             U

 

Samfundsfag

             U

 

Kristendomskundskab

             U

 

Biologi

 

           U

Geografi

 

           U

Matematik

             U

 

Idræt

             U

 

Fysik/kemi

 

           U

 

Fremtiden

Forord

På Hornslet Skole vægter vi, at eleverne får en skolegang, der i høj grad gør dem klar til at deltage som aktive borgere i et demokratisk samfund. Efter tiden på Hornslet Skole, venter masser af krav og forventninger både fra de unge selv og det samfund, der binder os sammen lokalt, nationalt og globalt.  At være aktiv borger inkluderer også at kunne træffe de rigtige valg både for fællesskabet og for en selv og for fremtiden. Et af de valg, de unge skal træffe handler om deres job- og uddannelse. For at ruste de unge bedst muligt til dette, beskæftiger vi os med job- og uddannelse, både når vi bedriver undervisning, men også som vejledning i grupper og individuelt
 

Vejledning

Skolens uddannelsesvejledere varetager vejledningen på 7., 8. og 9. årgangn med henblik på at skabe progression i elevernes bevidsthed og kendskab til uddannelsessystemet samt at de får skabt en større forståelse af deres egne kompetencer.

På 7. klassetrin indgår eleverne i et forløb om deres personlige og sociale kompetencer.

På 8. klassetrin skal eleverne opnå en større indsigt i uddannelsessystemet, så de har forudsætningerne for at vælge forløb på introkurset. Der bliver tilbudt individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate elever.

På 9. klassetrin er der fokus på elevernes valgproces, så de bliver i stand til at foretage et kvalificeret valg til ungdomsuddannelser eller 10. klasse. Der bliver tilbudt individuel vejledning til alle elever på årgangen.

 

Introkurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

På 8.årgang skal eleverne på introkursus, hvor de bliver introduceret til 2 ungdomsuddannelser. Eleverne skal individuelt vælge hvilke uddannelser, de vil besøge. Under disse besøg bliver eleverne præsenteret for den pågældende uddannelse, og de får en fornemmelse af, hvad uddannelsen indebærer.

På 9. årgang har eleverne mulighed for at komme i frivillig brobygning. De kan vælge forløb på de forskellige ungdomsuddannelser og herved skabe en større afklaring henimod deres uddannelsesvalg.
 

Erhvervspraktik

Eleverne skal i 8. klasse i erhvervspraktik. Formålet er bl.a. at eleverne får en forståelse af arbejdsmarkedet, og hvad der findes af forskellige jobs. Praktikken bliver koblet på den tværfaglige undervisning i dansk, matematik og samfundsfag.
 

Hop-in og Skills

I tillæg til uddannelsesvejledningen har vi på Hornslet Skole flere forløb, der retter sig direkte mod erhvervslivet og ungdomsuddannelserne. HOP-in i 7. klasse indeholder en projektlignende opgave i samarbejde med en lokal virksomhed. Skills på 8. årgang, hvor eleverne deltager i Workshopforløb på Tradium i Randers. Derudover deltager 8.årgang  i  undervisning på Rønde Gymnasium.
 

UU- vejlederne træffes tirsdage og torsdage på Hornslet Skole. Derudover kan de kontaktes på Aula og mobil: Kristian Larsen  mobil 21675347  og Helle Duus mobil 21248825

 

Når det bliver svært

Ind imellem kan noget i skolen blive vanskeligt. Det kan være fagligt, personligt eller social og nogen gange er det lidt af det hele. Nogle gange er det en lille håndsrækning, der skal til og andre gange er det en længerevarende indsats og når det sker, står vi klar til at hjælpe de unge. Vi har på skolen mange muligheder for at iværksætte hjælp og ikke mindst, så ved vi hvor den findes. Nedenfor finder I nogle nyttige links og kontaktpersoner, men det er afgørende, at I kontakter skolens lærere, når noget er svært, således at vi kan rådgive jer og hjælpe jer bedst muligt.

 

Oplever du at dit barn ikke trives, som det burde i skolen?

Mistrivsel kan vise sig som utryghed i klassen trods venlige lærere, modstand mod at komme i skole, selvom barnet plejer at elske det eller en tendens til altid at komme for sent ud af døren. Det kan også være at barnet stille trækker sig og ikke længere ønsker at deltage i sociale aktiviteter - både i skolesammenhæng og i familieregi. Lige meget om barnet reagerer med at blive vred, ked af det eller stille og undvigende, så kan vi hjælpe jer med at finde trivslen frem igen.

Skolefravær og de stille piger: Kontakt Linda lgwi@syddjurs.dk
 

Socialfaglig rådgiver

Rikke kan give råd og vejledning omkring socialfaglige problemstillinger, herunder trivsel i skole, fritid og hjem og tilbyde hjælp til at håndtere:

Barnet eller den unges manglende trivsel socialt herunder mobning eller manglende selvværd


Forældrerollen

Forandringer i familien fx  ved skilsmisse, dødsfald og alvorlig sygdom

Andre problemstillinger

Råd og vejledning gives til børn og unge, forældre og personale

Tilbuddet er forebyggende og frivilligt

Rikke Alminde: Riape@syddjurs.dk / 24447663

Træffetider: Onsdag 11:30-15:30 og torsdag 08:30-15:30

 

Pædagogisk psykologisk vejledning (PPR)

Ungekontakten

SIND pårørenderådgivning

Grupper for søskende til handicappede børn

Center for børn, unge og familier

DUÅ

Skole Socialforvaltning og Politi (SSP)

Børnetelefonen

Rusmiddelcentret