Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sprog og sprogvurdering 3-6 

Arbejdet med sproglig udvikling 

Børns sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet og har både betydning for barnets trivsel, læring og udvikling samt skolegang og uddannelsesmuligheder. En tidlig målrettet indsats i skolen og i hjemmet, hvor barnets sproglige kompetencer styrkes, har derfor stor betydning for barnets sprogtilegnelse, læsetilegnelse og generelle læring i skolen. 

 

Sprogvurdering 3-6 – formål  

For at belyse børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder ved skolestart laves en sproglig vurdering af alle børn i starten af 0. klasse. I Syddjurs Kommune anvendes materialet Sprogvurdering 3-6, som er understøttet af it-løsningen Hjernen&Hjertet fra Rambøll. 

Sprogvurderingen i 0. kl. er lovbestemt og skal danne grundlag for undervisningen og eventuelle særlige tiltag i forhold til enkelte børn. Sprogvurderingen foretages i starten af skoleåret, for at undervisningen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer. Børnene laver sprogvurderingen elektronisk på en iPad.  

Formålet med sprogvurderingen er følgende: 

 • At styrke overgangen mellem dagtilbud og skole 

 • At styrke den tidlige indsats 

 • At styrke børnenes sproglige udvikling som grundlag for læseudviklingen 

 • At styrke børnenes faglige udvikling 

Underviseren i 0. klasse samt skolens læsevejleder har adgang til sprogvurderingsresultater fra dagtilbud via Hjernen&Hjertet. For at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole indgår sprogvurderingen som en naturlig del af overleveringen fra dagtilbud til tidlig SFO og 0. klasse. På den måde kan der følges op på den sprogstimulerende indsats, der er igangsat i dagtilbud.  

 

Sprogvurdering 3-6 - indhold 

Sprogvurdering 3-6 giver mulighed for at følge barnets sproglige udvikling mellem 2,10 og 6,9 år. Materialet er tilpasset barnets alder, så deltests anvendes på forskellige alderstrin. 

Sprogvurderingen vurderer barnets talesproglige og før-skriftlige færdigheder, som er vigtige for barnets sproglige udvikling, trivsel og læring i dagtilbud og skole.  

I 0. klasse gennemfører alle børn sprogvurderingen som gruppetest. Hvis eleven i gruppetesten placerer sig i indsatsgrupperne fokuseret eller særlig indsats, gennemfører eleven også en individuel sprogvurdering.  

I sprogvurderingens gruppetest for 0. klasse vurderes følgende områder: 

 • Sprogforståelse 

 • Rim 

 • Bogstavkendskab 

 • Forlyd 

I sprogvurderingens individuelle test for 0. klasse vurderes følgende områder: 

 • Sprogforståelse 

 • Ordforråd 

 • Rim 

 • Opmærksomhed på skrift 

 • Bogstavkendskab 

 • Opdeling af ord 

 

Sprogvurdering 3-6 – indsatsgrupper og opfølgning 

På baggrund af barnets score i sprogvurderingen placeres barnet i én af følgende tre indsatsgrupper: 

Generel indsats 

 • Børn, som har et alderssvarende sprog, og som har behov for generel sprogstimulering i skole og hjem 

Fokuseret indsats 

 • Børn, hvis sprog ikke er helt alderssvarende, og som derfor har behov for målrettet sprogstimulering i skole og hjem. PPR kan inddrages.  

Særlig indsats 

 • Børn, hvis sprog ikke er alderssvarende, og som derfor har behov for målrettet sprogstimulering og/eller specialpædagogisk bistand. Hvis et barns sprogvurderingsresultat placerer sig i indsatsgruppen særlig indsats, skal PPR kontaktes.  

Hvis et barns sprogvurderingsresultater placerer sig i særlig eller fokuseret indsats, orienteres forældrene, og skole og forældre aftaler i fællesskab, hvilke sprogstimulerende indsatser der iværksættes. Samtidig kontaktes tale- og hørekonsulenten i PPR. I tvivlstilfælde generelt kan tale-hørekonsulenterne i PPR eller læsekonsulenten kontaktes i forhold til råd og vejledning.  

Der er udarbejdet et inspirationsmateriale til Sprogvurdering 3-6 med konkrete idéer til, hvordan pædagoger kan understøtte de områder, hvor barnet har behov for en særlig tilrettelagt indsats. Materialet giver forslag til, hvordan forældrene kan inddrages. 

Eksempler på indsatser kan være: 

 • Ekstra fokus på det enkelte barn i dagligdagen i forhold til barnets fysiske placering i klassen, kommunikationen med barnet, barnets legerelationer og opmærksomhed på barnets aktive tilegnelse af ordforråd.  

 • Holddeling med sprogstimulerende værksteder. 

 • Supplerende undervisning med inddragelse af læsevejlederen eller andre ressourcepersoner. 

 • Inddragelse af forældrene for at skabe positiv opmærksomhed på, hvordan de kan støtte barnets aktive tilegnelse af ordforråd og sprogforståelse for eksempel gennem samtale, sange, rim og remser og dialogisk læsning. 

 

Sprogvurdering 3-6 og elever med dansk som andetsprog 

Sprogvurderingen vurderer barnets dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen kræver derfor basale dansksproglige kompetencer, som barnet typisk vil have tilegnet sig efter 6-12 måneder i Danmark. Sprogvurdering af børn med dansk som andetsprog kan derfor typisk finde sted efter, at barnet har været i Danmark i en dansk institution eller skole i 6-12 måneder. 

Sprogvurderingen af børn med dansk som andetsprog foregår på samme måde som hos etsprogede børn. Placerer et barn med dansk som andetsprog sig i fokuseret eller særlig indsats, skal forældrene udfylde et skema for at afdække, om barnet også er udfordret på modersmålet eller blot forsinket i tilegnelsen af dansk. Hvis der er behov for supplerende sprogudredning af flersprogede børn, kan materialet Sprogprøver 0. kl.  anvendes.  

 

Overleverings af data fra Sprogvurdering 3-6 

Oplysninger om det enkelte barns sprogvurderingsresultater samt vurderinger af barnets udvikling og trivsel videregives automatisk mellem dagtilbud og skole inden for kommunen, når barnet skifter fra institution til skole.  

Dagtilbud er ansvarlig for at indhente samtykke fra forældrene i forhold til overleveringen.  

I forbindelse med Sprogvurderingerne overføres data om barnets navn, cpr., køn, alder, institutionsnummer- og navn samt gruppe og klassetilhørsforhold fra Styrelsen for it og læring (STIL) under Børne- og Undervisningsministeriet til Rambøll. 

Samtidig videregives oplysninger om sprogvurderingsresultater fra Hjernen&Hjertet, Rambøll til STIL. Data videregives efter anmodning fra STIL. De videregivne data indgår i Børne- og Undervisningsministeriets statistikberedskab og kan anvendes i statistiske analyser og i forskningsøjemed. 

 

Øvrig information 

Sprogvurdering 3-6, emu Danmarks læringsportal 

Sprogprøver 0. klasse, emu Danmarks læringsportal 

Indsæt link til Syddjurs Sprogkanon: Syddjurs Sprogkanon er et redskab, som kan anvendes i den pædagogiske praksis. Materialet giver konkrete forslag til lege, sange og historier, der skal arbejdes med i både dagtilbud og skole. Målet er at skabe genkendelighed for børnene i overgangene. Forældre kan også arbejde med de sange og bøger, som indgår i sprogkanonen.